DAFTAR HAKIM MEDIATOR

TAHUN 2013

NO. NAMA JABATAN DETAIL
1. Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum. KETUA PROFIL
2. H. A. MUKRI AGAFI, SH. MH. WAKIL KETUA PROFIL
3. M. SAFI’I, S.Ag. HAKIM PROFIL
4. Drs. IMAM SHOFWAN HAKIM PROFIL
5. Drs. MUTAMAKIN, SH. HAKIM PROFIL
6. MUH. NASIKHIN, SHI., MH. HAKIM PROFIL
7. SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI. HAKIM PROFIL
8. HAYATUL MAQI, SHI., M.SI. HAKIM PROFIL
9. HUDA LUKONI, SHI., SH., MH. HAKIM PROFIL
10. MOCH. SYAH ARYANTO, SHI. HAKIM PROFIL
11. RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. HAKIM PROFIL

English English Indonesian Indonesian